تعمير كار ماشين‌هاي الكتريكي درجه 2 براساس استاندارد شماره (53/48 - 8) سازمان فني‌و‌حرفه‌اي كشور

ناشر: اتحاد
نویسنده: صمد نوري
وضعيت :
10,000تومان