ماشينهاي الكتريكي1

electric machines
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
نویسنده: ج.ر.سلمون ‏ا.سترافن ‏‏‏،
مترجم: محمدحسين-سالمي ،
وضعيت : موجود نیست
7,000تومان