* * با ثبت مشخصات خود از جدیدترین اخبار در نشریه الکترونیکی ما مطلع شوید.
  
 
 
"كتاب صانعی با بیش از 40 سال خدمت در عرصه علم و فرهنگ در خدمت دوستداران کتاب می باشد"

:اسامی برخی از دانشگاه هایی که ما افتخار همکاری با اساتید و کتابخانه های آنها را تا کنون داشته ایم

دانشگاه صنعتی شریف  دانشگاه فردوسی مشهد  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  دانشگاه آزاد  دانشگاه صنعتی اصفهان  دانشگاه شهید بهشتی  دانشگاه کرمان کرمان  دانشگاه پیام نور  دانشگاه علمی کاربردی  دانشگاه صنعت نفت  دانشگاه شیراز  دانشگاه تبریز  دانشگاه تهران