زمينه روانشناسي هيلگارد 1

Introduction to psychology.
ناشر: رشد
نویسنده: ريتال اتكينسون ‏‏‏، ‏ ريچارد اتكينسون ‏‏‏، ‏ ارنست هيلگارد
مترجم: محمدنقي براهني
وضعيت : موجود در انبار
20,000تومان
________________________________________ مقدمه مترجمان آ?ا شما هم جزو کسان? هست?د که از شغلشان لذت چندان? نم? برند؟ آ?ا ا?ن مسئله تعادل زندگ? شما را بر هم زده است؟ هر چند سال ?کبار با هزار ام?د و آرزو شغل جد?د? را انتخاب م? کن?د؟ اگر بر حسب تلاش شخص? ?ا اقبال در همان شغل? هست?د که دوستش دار?د، که ه?چ! اگر نه ا?ن کتاب م? تواند به شما کمک کند. کتاب حاضر حاصل تلاش? جمع? برا? حل مشکل مشترک بس?ار? از مردم دن?ا ?عن? همان نارضا?ت? از شغل م? باشد. ??? نفر از سراسر جهان در خلق ا?ن اثر مشارکت داشته اند. کتاب، در واقع راهنما?? برا? اند?ش?دن درباره نحوه خلق ارزش افراد در زندگ? کار? خودشان است. رو?کرد منحصر به فرد ا?ن کتاب ا?ن است که هر فرد را به عنوان کسب و کار? ?ک نفره در نظر گرفته و به او کمک م? کند تا با استفاده از اجزا? تشک?ل دهنده ? ?ک مدل کسب و کار، فرآ?ند ارزش آفر?ن? خود را بررس? و بازنگر? کند. ا?ن اثر دوم?ن کتاب پرفروش گروه نو?سندگان آن ( ت?م کلارک، الکساندر استروالدر و ا?رو پ?گن?ور) است که پس از کتاب موفق "خلق مدل کسب و کار" و با رو?کرد? مشابه به بازار آمده است. به مانند اثر نخست که پ?ش تر ترجمه آن توسط انتشارات آر?انا قلم در اخت?ار خوانندگان قرار گرفت، ا?ن کتاب ن?ز ش?وها? منحصر به فرد و متفاوت در ارائه مطالب دارد. استفاده از اشکال گراف?ک? متنوع، قطع چاپ? متفاوت و ارائه مطالعات مورد? فراوان از افراد? که راهکارها? توص?ه شده را در زندگ? خود به کار گرفته اند، از و?ژگ?ها? متما?ز ا?ن کتاب به شمار م? آ?د. ما ام?دوار?م ا?ن مجموعه به عنوان ابزار? مناسب و کارآمد ?ار?گر افراد? باشد که تما?ل به ا?جاد تغ??ر? اثربخش در زندگ? کار? خود دارند و راهنما? آنان به سمت بازآفر?ن? شغل? دلخواه تر شود. آرزو? ما توجه ب?شتر ا?ران?ان و همه فارس? زبانان به استعدادها و داشته ها?شان، استفاده موثر از آنها در کار، شکوفا?? هر چه ب?شتر و در نها?ت زندگ? شادتر و آزادانه تر است. در انتها وظ?فه خود م? دان?م از آقا? مهندس مهد? اسماع?ل? رخ برا? ارائه نظرات مف?د و سازنده شان در فرآ?ند ترجمه کتاب تشکر کن?م. همچن?ن از جناب آقا? مهندس مجتب? اسد? مد?ر عامل محترم گروه پژوهش? صنعت? آر?انا، سرکار خانم محمد? مد?ر عامل محترم انتشارات آر?انا قلم، سرکار خانم احسان? طراح کتاب و سرکار خانم ?وسف? که موجبات انتشار ا?ن کتاب را فراهم نمودند، کمال سپاسگزار? را دار?م. در نها?ت از خانواده ها? خود که در مراحل مختلف ا?ن کار موجبات دلگرم? ما را فراهم کردند، ب? نها?ت سپاسگزار?م. مشتاقانه منتظر در?افت بازخورها? شما هست م. مترجمان بهار ???? ________________________________________ مقدمه مترجمان آ?ا شما هم جزو کسان? هست?د که از شغلشان لذت چندان? نم? برند؟ آ?ا ا?ن مسئله تعادل زندگ? شما را بر هم زده است؟ هر چند سال ?کبار با هزار ام?د و آرزو شغل جد?د? را انتخاب م? کن?د؟ اگر بر حسب تلاش شخص? ?ا اقبال در همان شغل? هست?د که دوستش دار?د، که ه?چ! اگر نه ا?ن کتاب م? تواند به شما کمک کند. کتاب حاضر حاصل تلاش? جمع? برا? حل مشکل مشترک بس?ار? از مردم دن?ا ?عن? همان نارضا?ت? از شغل م? باشد. ??? نفر از سراسر جهان در خلق ا?ن اثر مشارکت داشته اند. کتاب، در واقع راهنما?? برا? اند?ش?دن درباره نحوه خلق ارزش افراد در زندگ? کار? خودشان است. رو?کرد منحصر به فرد ا?ن کتاب ا?ن است که هر فرد را به عنوان کسب و کار? ?ک نفره در نظر گرفته و به او کمک م? کند تا با استفاده از اجزا? تشک?ل دهنده ? ?ک مدل کسب و کار، فرآ?ند ارزش آفر?ن? خود را بررس? و بازنگر? کند. ا?ن اثر دوم?ن کتاب پرفروش گروه نو?سندگان آن ( ت?م کلارک، الکساندر استروالدر و ا?رو پ?گن?ور) است که پس از کتاب موفق "خلق مدل کسب و کار" و با رو?کرد? مشابه به بازار آمده است. به مانند اثر نخست که پ?ش تر ترجمه آن توسط انتشارات آر?انا قلم در اخت?ار خوانندگان قرار گرفت، ا?ن کتاب ن?ز ش?وها? منحصر به فرد و متفاوت در ارائه مطالب دارد. استفاده از اشکال گراف?ک? متنوع، قطع چاپ? متفاوت و ارائه مطالعات مورد? فراوان از افراد? که راهکارها? توص?ه شده را در زندگ? خود به کار گرفته اند، از و?ژگ?ها? متما?ز ا?ن کتاب به شمار م? آ?د. ما ام?دوار?م ا?ن مجموعه به عنوان ابزار? مناسب و کارآمد ?ار?گر افراد? باشد که تما?ل به ا?جاد تغ??ر? اثربخش در زندگ? کار? خود دارند و راهنما? آنان به سمت بازآفر?ن? شغل? دلخواه تر شود. آرزو? ما توجه ب?شتر ا?ران?ان و همه فارس? زبانان به استعدادها و داشته ها?شان، استفاده موثر از آنها در کار، شکوفا?? هر چه ب?شتر و در نها?ت زندگ? شادتر و آزادانه تر است. در انتها وظ?فه خود م? دان?م از آقا? مهندس مهد? اسماع?ل? رخ برا? ارائه نظرات مف?د و سازنده شان در فرآ?ند ترجمه کتاب ت
نویسنده ريتال اتكينسون ‏‏‏، ‏ ريچارد اتكينسون ‏‏‏، ‏ ارنست هيلگارد ‏‏‏،
مترجم محمدنقي براهني ،
نوع جلد شوميز
زبان فارسي
تعداد صفحات 672
نوبت چاپ 11
سايز وزيري
ابعاد 165*235 میلی‌متر
وزن 960
سال چاپ 1382
شابك9789646115453
كد كالا2